Weather news and local forecast      Glass account      Opening Hours : Monday - Friday 8.30 am to 5.30 pm
E-mail

info@mongolianre.com

Phone

(+976) 75770002

About us

Executive administrators

  1. Эдийн засаг, санхүү, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; /Боловсролын түвшинг тодорхойлох баримт бичиг /диплом/-ийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх/
  2. Банк, санхүү, даатгалын салбарт 10-аас доошгүй жил удирдах албан тушаал хашсан туршлагатай байх, үүнээс даатгалын байгууллагад 5-аас доошгүй жил удирдах албан тушаал хашсан байх; /Ажилласан жилийг тооцох Нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны бичилт бүрэн хийгдэж баталгаажсан хувийг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх/
  3. Төрийн албанд 8-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх; /Ажилласан жилийг тооцох Нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны бичилт бүрэн хийгдэж баталгаажсан хувийг ирүүлэх/
  4. Бизнесийн болон ёс зүйн нэр хүнд нь компанийг удирдахад харшлахгүй байх;
  5. Ял шийтгэлгүй байх; /Цагдаагийн ерөнхий газраас “Ял шийтгэлийн тухай тодорхойлолт” авч ирүүлэх/
  6. Даатгалын компанийн хувьцаа эзэмшигч болон бусад холбогдох этгээд бус байх; /Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас холбогдох “Хуулийн этгээд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа”-г гаргуулан авч ирүүлэх/

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

A Future Full of Hope