Weather news and local forecast      Glass account      Opening Hours : Monday - Friday 8.30 am to 5.30 pm
E-mail

info@mongolianre.com

Phone

(+976) 75770002

Product

Open Pit Insurance


Манай компани нь ил уурхайн бүхий л төрлийн даатгалыг давхар даатгах үйл ажиллагааг хийж байна. Ил уул уурхайтай холбоотой даатгалын бүтээгдэхүүнүүдэд:

  • Ил уул уурхайн хөрөнгийн даатгал                  
  • Ил уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн даатгал
  • Ил уул уурхайн тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал
  • Ил уул уурхайн ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
  • Ил уул уурхайн ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал
  • Ил уул уурхайн барилга угсралтын даатгал
  • Ил уул уурхайн мэргэжлийн хариуцлага