Weather news and local forecast       Glass account      Opening Hours : Monday - Friday 8.30 am to 5.30 pm
Phone

(+976) 75770002

E-mail

info@mongolianre.com

Laws and regulations

LAWSName of laws and regulations

Name of the approved organization and decision
Approved date and number
Explanation

To see

Relevant laws
1
Авлигын эсрэг хууль ..:: www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт ::..
2006.07.06
 
2
Даатгалын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ ..:: www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт ::..
2004.04.30
 
3
Иргэний хууль ..:: www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт ::..
2002.01.10
 
4
Компаний тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ ..:: www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт ::..
2011.10.06
 
5
Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль ..:: www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт ::..
2014.06.13
 
6
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай ..:: www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт ::..
2012.01.19
 
7
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль ..:: www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт ::..
2015.06.19
 
8
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль ..:: www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт ::..
2005.12.01
 
9
Шилэн дансны тухай хууль ..:: www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт ::..
2014.07.01
The regulations approved by the authorized organizations
1
Даатгалын багц дүрэм Санхүүгийн зохицуулах хорооны тогтоол
2019.01.09
№ 02
 
2
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон ХОМ Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал
2012.10.11
№ 196
 
3
Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал
2015.09.01
№ A/88
 
4
Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх, зарцуулах журам Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн сайдын хамтарсан тушаал
2020.01.14
№ 5/11
 
5
Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн сайдын хамтарсан тушаал
2020.01.14
№ 6/10
 
6
Даатгалын босго үзүүлэлт шинэчлэн тогтоох тухай Засгийн газрын тогтоол

2020.12.16
№ 219

 
7
Малын индексжүүлсэн даатгалын орлого, нөхөн төлбөр Сангийн сайдын тушаал
2010.01.27
№ 16
 
8
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт,үйл ажиллагаа зохицуулах Сангийн сайдын тушаал
2014.09.30
№ 212
Internal laws and regulations
1
Малын индексжүүлсэн даатгалын борлуулалтын журам Гүйцэтгэх захирлын тушаал
2019.05.20
№ A/39
Resolutions and orders
         

A Future Full of Hope