Weather news and local forecast      Glass account      Opening Hours : Monday - Friday 8.30 am to 5.30 pm
E-mail

info@mongolianre.com

Phone

(+976) 75770002


Transparency

About operation

2019-2021 ОНД УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН
ТАТВАР, НОГДОЛ АШГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар:
“Үндэсний давхар даатгал” ХК нь 2019 онд 1,728,851,031 төгрөг, 2020 онд 1,241,742,851 төгрөг, 2021 онд  660,735,562 төгрөг, нийт 3,631,329,444 (гурван тэрбум зургаан зуун гучин нэгэн сая гурван зуун хорин есөн мянга дөрвөн зуун дөчин дөрвөн) төгрөгийн татвар (ХХОАТ, ААНОАТ, АТӨЯТХ, Агаарын бохирдол)-ыг тус тус улсын төсөвт төвлөрүүлсэн.

Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн ногдол ашиг:
“Үндэсний давхар даатгал” ХК нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын шийдвэрийг үндэслэн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцлийн цэвэр ашгийн дүнгээс төрийн өмчийн хувьцаанд ногдох 319,749,900 төгрөг, 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцлийн цэвэр ашгийн дүнгээс төрийн өмчийн хувьцаанд ногдох 1,115,450,000 төгрөг, нийт 1,435,199,900 (нэг тэрбум дөрвөн зуун гучин таван сая нэг зуун ерэн есөн мянга есөн зуун) төгрөгийн ногдол ашгийг тус тус улсын төсөвт төвлөрүүллээ.

A Future Full of Hope