Цаг агаарын мэдээ      Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Э-шуудан

info@mongolianre.com

Утас

(+976) 75770002

Бүтээгдэхүүн

Малын Индексжүүлсэн Даатгал


Малын индексжүүлсэн даатгал /МИД/ гэдэг нь малчдын амьжиргааны эх үүсвэр болсон мал сүргийг байгаль, цаг уурын эрс тэс нөхцөл болон гэнэтийн гамшгаас үүдэлтэй ихээхэн хэмжээний хохирлоос урьдчилан сэргийлэх даатгал юм. МИД нь нэг малчны хотонд гарсан хохиролд биш нийт сумын малын төрөл тус бүрийн хорогдлоос хувь тооцож нөхөн төлбөр олгодог онцлогтой даатгал юм. Тиймээс МИД-д малаа даатгуулсан малчид нь зуд болон байгалийн бусад төрлийн давагдашгүй хүчнээс үүдэж сумын хэмжээгээр хохирол амссан тохиолдолд л нөхөн төлбөр авна гэж ойлгох хэрэгтэй. Малчны даатгуулсан малын төрлийн хорогдлын хэмжээ нь сумын нийт тухайн төрлийн мал сүргийн 5 эсвэл 6 хувийг (аймаг тус бүрт Засгийн газраас тогтоосон малын хорогдлын босго хувь) давсан тохиолдолд малчинд нөхөн төлбөр олгож эхэлнэ.

МИД-ын борлуулалт хийх хугацаа буюу малчид малаа даатгуулах боломжит хугацаа нь 1 сарын 01-ээс 6 сарын 30 юм. Дурдсан хугацаанаас бусад саруудад даатгалын компаниуд нь малын даатгалаар гэрээ байгуулахгүй, борлуулалт хийхгүй.

Малчид, мал бүхий иргэд нь малаа өөрийн харьяалагдах аймаг сумынхаа аль ч даатгалын компанийн төлөөлөгч /Ард даатгал ХК, Бодь даатгал ХХК, Монгол даатгал ХК, Монре даатгал ХХК, Миг даатгал ХХК, Мөнх даатгал ХХК, Номин даатгал ХХК, Практикал даатгал ХХК, Тэнгэр даатгал ХХК, Хаан даатгал ХХК/ болон зуучлагч банкны салбарт /Хаан банк, Төрийн банк/ очин даатгуулах боломжтой.

Мөн малчид та бүхэн даатгалын компанийн төлөөлөгч болон, зуучлагч банкаар дамжуулан малаа даатгуулснаар Хаан банк болон Төрийн банкнаас малчны зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

Малын индексжүүлсэн даатгалаар 2022 онд Ард Даатгал ХК, Бодь Даатгал ХК, МИГ Даатгал ХХК, Монгол Даатгал ХК, Монре Даатгал ХХК, Мөнх даатгал ХХК, Практикал Даатгал ХХК, Хаан Даатгал ХХК, Тэнгэр даатгал ХХК болон ХААН банк, Төрийн банктай хамтран ажиллаж, нийт малчин өрхийн 11.06 хувийг даатгалд хамрууллаа. Нийт 3.9 тэрбум төгрөгийн хураамж төвлөрүүлж, 125 малчин өрхөд 5.8 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олгосон байна.

2022 онд 71.1 сая толгой мал тоологдлоо
Улсын хэмжээгээр 2022 оны эцэст, мал тооллогын дүнгээр 71.1 сая толгой мал тоологдож, өмнөх оноос 3.8 сая (5.6%)-аар өслөө.

Энэ жилийн МИД-ын борлуулалтад ямаа, хонин сүргийг хамгийн их даатгуулсан байна.

2022 оны МИД-ын борлуулалтаар 27.4 мянган малчин өрх даатгалд хамрагдаж 3.9 тэрбум төгрөгийн хураамж төвлөрүүлсэн. Малчин өрхийн тоо өмнөх оноос 20.9%, даатгалын хураамж 0.26%-иар тус тус буурсан.

МИД хэрэгжсэн 17 жилийн хугацаанд давхардсан тоогоор 293,403 малчин өрхийн 61.8 сая толгой малыг даатгалд хамруулж, 30.9 тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлого төвлөрүүлжээ. Эдгээрээс 45,974 малчин өрх нийт 8.3 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр авч, энэхүү даатгалын ач тусыг малчид амьдрал дээр бодитойгоор хүртээд байна.

 

2023 Оны Малын индексжүүлсэн даатгалын борлуулалтад ашиглах малын үнэ

Тайлант хугацаа

Аймаг, нийслэл

Статистик

Хонь (₮)

Ямаа (₮)

Үхэр (₮)

Адуу (₮)

Тэмээ (₮)

2023

Монгол улс

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2023

Архангай

65

150,000.00

110,000.00

900,000.00

850,000.00

1,000,000.00

2023

Баян-Өлгий

83

200,000.00

130,000.00

900,000.00

1,250,000.00

1,200,000.00

2023

Баянхонгор

64

160,000.00

100,000.00

750,000.00

700,000.00

1,200,000.00

2023

Булган

63

160,000.00

120,000.00

1,150,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

2023

Говь-Алтай

82

160,000.00

100,000.00

900,000.00

850,000.00

1,050,000.00

2023

Дорноговь

44

160,000.00

120,000.00

1,050,000.00

850,000.00

1,050,000.00

2023

Дорнод

21

140,000.00

100,000.00

900,000.00

800,000.00

900,000.00

2023

Дундговь

48

150,000.00

110,000.00

1,050,000.00

900,000.00

1,150,000.00

2023

Завхан

81

160,000.00

100,000.00

950,000.00

850,000.00

1,100,000.00

2023

Өвөрхангай

62

150,000.00

100,000.00

900,000.00

800,000.00

1,300,000.00

2023

Өмнөговь

46

170,000.00

120,000.00

950,000.00

800,000.00

1,100,000.00

2023

Сүхбаатар

22

140,000.00

100,000.00

1,100,000.00

900,000.00

850,000.00

2023

Сэлэнгэ

43

190,000.00

140,000.00

1,350,000.00

1,100,000.00

1,150,000.00

2023

Төв

41

180,000.00

130,000.00

1,150,000.00

1,000,000.00

1,050,000.00

2023

Увс

85

170,000.00

110,000.00

900,000.00

950,000.00

1,200,000.00

2023

Ховд

84

200,000.00

140,000.00

1,050,000.00

950,000.00

1,150,000.00

2023

Хөвсгөл

67

150,000.00

120,000.00

900,000.00

900,000.00

1,050,000.00

2023

Хэнтий

23

150,000.00

110,000.00

1,250,000.00

1,050,000.00

1,100,000.00

2023

Орхон

61

210,000.00

150,000.00

1,400,000.00

1,050,000.00

1,200,000.00

2023

Дархан-Уул

45

220,000.00

160,000.00

1,100,000.00

950,000.00

1,200,000.00

2023

Говьсүмбэр

42

150,000.00

110,000.00

1,250,000.00

800,000.00

1,050,000.00

2023

Улаанбаатар

11

210,000.00

140,000.00

1,300,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

Нийт:23

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 он мид-ын борлуултад ашиглах хураамжийн хувь

Бусад аймгуудыг энэ файл дээрээс харна уу.

 

2023 оны хагас жилийн мал тооллогын түүвэр судалгаа

Судалгааг бүрэн байдлаар нь энэ файл дээрээс харна уу.

 

Ховд аймгийн Жаргалант сумын малчин Жамц 18 адуугаа МИД-д даатгуулахаар даатгалын төлөөлөгчтэй уулзаж, гэрээгээ байгуулахаар шийджээ.

Ховд аймгийн нэгж адууны үнэ 650 000 төгрөг, Түнэл сумын адууны хураамжийн хувь нь 1.45% байна. Эхлээд малчин Жамцын адууны нийт үнэлгээг тодорхойлон гаргаж, малчин Жамцаас авах хураамжийг тодорхойлъё.

Нийт малын үнэлгээ:18 х 650 000₮=11 700 000₮

Малчин Жамц адуугаа 100%-аар үнэлэн даатгуулсан гэвэл:

Даатгалын хураамж:11 700 000₮ х 1.45% = 169 650₮

Хэрэв малчин Жамцад 169 650 төгрөг бэлнээр байхгүй байвал адууныхаа үнэлгээг доош нь бууруулж болно. Малчин Жамц 11 700 000 төгрөгний дээд үнэлгээтэй адуугаа 8 000 000 төгрөгөөр үнэлэн даатгуулсан гэвэл хураамжийн хувийг тооцоолъё.

Малчин Жамцын төлөх хураамж: 8 000 000₮ х 1.45% = 116 000₮

төлж адуугаа даатгуулж болно. Тухайн төрлийн малынхаа үнэлгээг аль болох зах зээлийн ханшаар даатгуулж заншихыг анхаарах хэрэгтэй.

Одоо эргээд авах нөхөн төлбөрийг тооцъё. 2020 оны хагас жилийн мал тооллогоор Жаргалант сумын адуу 15% хорогдсон гэж үзвэл малчин Жамцын авах ёстой нөхөн төлбөрийн хэмжээг тодорхойлъё.

Нөхөн төлбөр олгох хувь: 15% - 5% = 10%

Малчин Жамцын авах нөхөн төлбөр: 10% х 8 000 000 = 800 000₮

Харин 100%-аар үнэлэн даатгуулсан бол

Нөхөн төлбөр: 10% х 11 700 000 = 1 170 000₮

- ийг авна.Хэрвээ сумын хорогдол адуун сүргийн хувьд 5% гарвал малчин Жамц нөхөн төлбөр авахгүй болохыг анхаарна уу.

Он
Монгол хэл дээр
English
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006