Цаг агаарын мэдээ      Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Э-шуудан

info@mongolianre.com

Утас

(+976) 75770002

Эрх зүйн акт

Компанийн удирдлагаас баталсан тогтоол, шийдвэр


Д/д

Дүрэм, журмын нэр

Батлагдсан шийдвэрийн огноо, дугаар
Хэн баталсан

Тайлбар

Үзэх

1
Компанийн дүрэм

2017.01.02
№01

Сангийн сайд
2018.10.31-ний өдрийн 252,
2019.12.23-ны өдрийн 269,
2020.05.19-ний өдрийн 109 дүгээр тушаалаар тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
2
ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам

2022.12.08
№21

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
3
ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын ажиллах журам

2022.12.08
№22

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
4
Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам

2022.12.08
№24

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
5
Дотоод аудитын журам

2022.12.08
№25

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
6
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам

2022.12.08
№26

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
7
Комплаенсын хяналтын журам

2022.12.08
№27

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
8
Мэдээллийн ил тод байдлын журам

2022.12.08
№28

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
9
Ажилтны ёс зүйн дүрэм

2022.12.08
№29

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
10
Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам

2023.01.20
№01

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
11
Эрсдэлийн удирдлагын бодлогын баримт бичиг

2023.01.20
№03

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
12
Эрсдэл болон төлбөрийн чадвараа үнэлэх аргачлал

2023.01.20
№04

ТУЗөвлөл
2024.02.07-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
13
Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг

2023.01.20
№05

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
14
Цалин, урамшууллын бодлогын баримт бичиг

2023.02.03
№08

ТУЗөвлөл
Шинэчлэн батлагдсан
15
Эрсдэлийн удирдлагын журам

2020.04.20
№A/32

Гүйцэтгэх захирал
 
16
Ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх, урамшуулал олгох журам

2022.06.02
№А/63

Гүйцэтгэх захирал
Шинэчлэн батлагдсан
17
МИД-ын борлуулалтын журам

2022.12.09
№A/108

Гүйцэтгэх захирал
2024.01.03-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
18
Ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам

2023.01.27
№А/08

Гүйцэтгэх захирал
Шинэчлэн батлагдсан

Итгэл дүүрэн ирээдүй