Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Хууль, эрх зүй

Хууль тогтоомж


Хуулийн нэр Татах
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ
ДААТГАЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ
КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ
ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ

 

 

Хууль, эрх зүй

Эрх бүхий байгууллагаас батласан дүрэм, журам

Авлигатай тэмцэх чиглэлээр батлагдсан журам
Дүрэм, журмын нэр
Татах
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон ХОМ
Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур
Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, сангийн сайдын хамтарсан тушаал
Дүрэм, журмын нэр Татах
Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, зарцуулах журам
Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам
Засгийн газрын тогтоол
Дүрэм, журмын нэр Татах
Босго үзүүлэлтийг тогтоох тухай
Сангийн сайдын тушаал
Дүрэм, журмын нэр Татах
Малын индексжүүлсэн даатгалын орлого, нөхөн төлбөр
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт,үйл ажиллагаа зохицуулах

 

Хууль, эрх зүй

Дотоод дүрэм, журам

Дүрэм, журмын нэр Татах
Малын индексжүүлсэн даатгалын борлуулалтын журам

 

Хууль, эрх зүй

Тогтоол тушаал

 

Итгэл дүүрэн ирээдүй